AI

Xin chào, VSMCamp-GPT là Chatbot AI ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn được huấn luyện với dữ liệu riêng để trả lời bạn thông tin về:

  • Câu lạc bộ CSMO

  • Hội thảo VSMCamp & CSMOSummit 2023 tại TP. Hồ Chí Minh

Lưu ý:

  • Đặt câu hỏi rõ ràng theo sự kiện, tránh câu hỏi chung chung

  • Khi muốn chuyển chủ đề khác, hãy bấm nút chủ đề mới ở góc trên bên phải màn hình chat

  • Chatbot VSMCamp-GPT này chỉ trả lời các vấn đề được huấn luyện và không trả lời câu hỏi bên ngoài